TOPlist

VIZEMŠ

Logo = STROM Jabloň

6 kořenů = vize

Kmen a větve = vědomosti, zkušenosti, formování osobnosti

Červená krásná jablíčka = spokojené a vzdělané dítě, připravené na vstup do ZŠ

Eko výchova + EVVO

Ambice stát se "EKOŠKOLKOU" + třídění odpadu a recyklace + udržitelný rozvoj mezigenerační propojení, kulturní dědictví a tradice.

Dílničky v MŠ - tvoření s přírodními materiály + spolupráce s Muzeem Říčany – výukové programy zaměřené na environmentální výchovu.

-       úzce souvisí s další vizí MŠ

Návrat k přírodě „modrá planeta“

Nová Zahrada MŠ v přírodním stylu - příprava projektu se zahradním architektem - rozdělení prostoru, tak aby každé oddělení mělo svůj prostor, který bude pro děti podnětný a učitelky přehledný, vytvoření venkovní učebny, prostoru pro koloběh vody, vytvoření dalších koutů pro experimenty, záhonky, mini sad, tvořivé dílny + rozšíření stávající zahrady o část lesa; lesní a prožitková pedagogika.

Spolupráce s Muzeem Říčany, ČSOP Vlašim, Toulcův dvůr, lesním hospodářem.

Čtenářská gramotnost „světlo poznání“

Projekt "Celé Česko čte dětem" + spolupráce s knihovnou

+ jazyková výchova vč. spolupráce s logopedem; na všech třídách logopedická prevence s cílem: náprava a prevence řečových vad a rozvíjení slovní zásoby.

Angličtina hrou

Seznamování se s AJ – vytvoření pozitivního vztahu k anglickému jazyku.

Příprava na vstup do ZŠ

Předškolní příprava včetně předmatematických činností - zaměření se na matematiku Hejného; deskové hry.

Pohybové a sportovní činnosti

Bruslení, plavání, atletika, tanec, florbal, jóga + sportovní utkání s partnerskou MŠ, spolupráce s FC.

Uplatňování prožitkové pedagogiky, kooperativního učení formou projektových dnů, experimentování ...

Současně se zahajují práce včleňování těchto vizí již tento školní rok 2016/2017.

A od nového roku 2017 se začne intenzivně pracovat na novém ŠVP a poté TVP.

Nutností: soustavné vzdělávání celého pedagogického sboru = udržování erudice každého učitele + kvalitní materiální a technické zázemí + rozvoj týmové práce