TOPlist

„Zelené oázy“ Nadace Partnerství

 

 Uspěli jsme! Získali jsme 140.000,- Kč na výsadbu zeleně v naší „nové“ zahradě

Loga oazy
Výsledky výzvy
Informace o ziskani grantu NP

Anotace projektu

Přírodní zahrada mateřské školy více využije svůj potenciál a ještě více bude součástí života školy-budeme blíže přírodě. Vytvoříme podmínky pro celoroční kvalitní environmentální, ekologickou a polytechnickou výchovu a vzdělávání - venku v zahradě. Vytvoříme inspirativní, podnětné prostředí pro řízené i neřízené činnosti, místo pro hru, učení, odpočinek, vycházející z požadavků uživatelů: dětí,učitelů,rodičů,subjektů, a také z principů programu „Učíme se venku“ a „Přínosné riziko při hře a učení“.Velký důraz je kladen na funkčnost a udržitelnost celé zahrady, na participaci a komunitní život.

Cíle projektu

Chceme využit potenciálu naší zahrady, který zahrada pro zdravý a všestranný rozvoj dětí má. V rámci denního programu MŠ je i pobyt venku, tedy nejen vně areálu MŠ, ale i na zahradě a hřišti mateřské školy. Dále se nám osvědčilo i plnění dalších částí denního programu na zahradě MŠ. Pro duševní, psychický i sociální vývoj je nejvhodnější takový prostor, který kromě tradičních herních možností umožňuje i variabilní využití pro volnou, kreativní hru a zkušenostní učení. Vytvoříme prostor s edukativním potenciálem, který bude sloužit hře, poznání, bádání i k odpočinku a současně bude naplňovat principy venkovní učebny i přírodního hřiště, herny, tak abychom dětem mohli poskytnout příležitosti k přirozenému, ale i zprostředkovanému poznávání přírody. Tím budeme od nejútlejšího věku probouzet a ukotvovat lásku a respekt k přírodě, a také uvědomování si důležitosti ochrany a obnovy přírodního bohatství – tzn. plnit náš environmentální plán. Dále také postupujeme dle programu „Učíme se venku“, do kterého jsme se letos aktivně zapojili. Také se snažíme a věříme, že realizací tohoto programu budeme mít ještě více možností pracovat s přínosným rizikem v rámci hry a učení.
Dalším cílem je maximálně využití přínosů, které může výsadba zeleně přinést, tzn. ekovýchovný a herní potenciál pro děti, schopnost zadržovat vodu na zahradě MŠ, také esteticky působit na všechny uživatele zahrady. Zeleň bude v teplém období přirozeně vytvářet stín, kterého je na současné zahradě, krom stínu od vzrostlých stromů na hranicích pozemku, minimálně. Podstatný je též edukativní přínos pro děti - plody, květy a části zeleně nám budou sloužit jako materiál pro učení i pro hru dětí. Pěstování rostlin a plodin, do kterého jsou zapojeni děti, učitelé, zaměstnanci MŠ a rodiče je součástí celého projektu. Též získáme kvalitnější a příjemnější prostředí pro vzájemné setkávání a komunitní život. Participace byla zahájena a budeme v ní pokračovat, stejně jako v šíření myšlenek ochrany životního prostředí.

Prvni brigada zamestnanciBrigda T Mobile

SPOLEN SZENKO 25092019


Co všechno na naší zahradě nově již je a bude?
Stromy:
Jabloně, hrušeň, třešně, švestka, jeřáby, javory, olše a zmarličník
Keře:
Aronie, dřín, pustoryl, vrby, tavolník, klokoč, korunatka, šeříky a kaliny
Byliny:
Traviny a jahodníky
Vláček z akátu + Schody z akátu
Podekovani za Spolecne Sazenicko

Brigada se ZS

 Jahůdky si zasadily děti ze třídy Sluníček a Koťátek samy!
 

Zamykani zahrady 2019ukonceni projektuNP vysadba

 


Podekovani Zamykani zahrady

Celkové zhodnocení a shrnutí projektu

Realizací projektu se nám podařilo naplnit naše záměry a představy - díky výsadbě zeleně zmírníme dopad vln veder (snížíme teplotu na přehřáté zahradě) a zvýšíme schopnost zadržovat vodu v zahradě. Zlepšili jsme podmínky pro realizaci projektů "Učíme se v přírodě" a "Přínosné riziko při hře a učení". Také jsme posílili a upevnili naši komunitu. Realizace byla zahájena v srpnu a probíhala do konce listopadu. Vzhledem v obrovskému množství zeleně - jsme jak nákup stromů, keřů a bylin, tak brigád - prací spojených s výsadbu i vlastní výsadbu prováděli v několika fázích.

 

Přínos projektu

Hlavní přínosem pro MŠ je zkvalitnění zázemí - vytvoření přírodního místa pro hru, učení a setkávání - Zelené oázy - a tím podmínek pro výchovně vzdělávací práci a realizaci našich projektů - ekovýchovný a herní potenciál pro děti, esteticky působit na všechny uživatele zahrady MŠ. Zeleň bude v teplém období přirozeně vytvářet stín, kterého je na současné zahradě, krom stínu od vzrostlých stromů na hranicích pozemku, minimálně, a také dojde k většímu zadržování vody na zahradě. Podstatný je též edukativní přínos pro děti - plody, květy a části zeleně nám budou sloužit jako materiál pro učení i pro hru dětí. Pěstování rostlin a plodin, do kterého jsou zapojeni děti, učitelé, zaměstnanci MŠ a rodiče je součástí celého projektu. Též získáme kvalitnější a příjemnější prostředí pro vzájemné setkávání a komunitní život. Participace byla zahájena a budeme v ní pokračovat, stejně jako v šíření myšlenek ochrany životního prostředí.

Státní fond životního prostředí

Logo SFZP

Logo ministerstvo

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz    www.mzp.czRozhodnut .02271861 o poskytnut finannch prostedk ze SFP R Page 1
Rozhodnut .02271861 o poskytnut finannch prostedk ze SFP R Page 2

557054733 0 Akceptacni dopis 02271861
PRISTI STANICE ME MNICHOVICE prvni etapa koordinace

Naše úrodaSázeníčko s rodiči 

SZENKO s rodii

Na začátku června jsme v rámci projektu s názvem: „PŘÍŠTÍ STANICE, MŠ MNICHOVICE! I. etapa rekonstrukce zahrady MŠ“, který jsme mohli realizovat díky finanční podpoře ze Státního fondu životního prostředí, s rodiči a dětmi sázeli keříky do našich nových „záhonků“, hloubili díry pro stromy, abychom je mohli společně zasadit. Také jsme rozvezli část mulčovací kůry, do vyvýšených záhonků jsme navozili hlínu a vysázeli rostlinky. Naplnili jsme hmatové chodníčky, a také hmyzí domeček pro broučky. Ptáčkům jsme připravili krmítka a budky. Nyní se musíme o všechny rostlinky starat, aby nám krásně rostli.

Logo SFZP
Logo ministerstvo
www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.sfzp.cz    www.mzp.cz

 

Výtvarné soutěže

Podpovrchem

ZS vtvarn sout voda v zahrad

Pod povrchem 2020
Země magických postav
Musíme se Vám pochlubit! Uspěli jsme v soutěži vyhlášené ZUŠ Josefa Lady VP „Země magických postav“ - bylo oceněno 16 našich dětí.

Zeme magickych postav 2019

Pod povrchem
v listopadu 2019 byl vyhlášen nový ročník Výtvarné soutěže ZUŠ Josefa Lady
Vytvarna soutez

Vtvar putovani

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE „PUTOVÁNÍ“ - OCENĚNÍ:

MŠ MNICHOVICE (plošné práce)
Jolana Humlová 6let
Jakub Klauz 5 let
Lída Růžičková 5 let
Jakub Obecovský 5 let
Berta Řeháková 4 roky
Adam Antonín Volek 5 let

Jolana Humlová
Johana Humplova
Jaku Klauz
Jakub Klaus
Lída Růžičková
Lida Ruzickova
Jakub Obecovský
Jakub Obecovsky
Berta Řeháková
Berta Rehakova
Adam Antonín Volek
Adam Antonin Volek