TOPlist

„Zelené oázy“ Nadace Partnerství

 

 Uspěli jsme! Získali jsme 140.000,- Kč na výsadbu zeleně v naší „nové“ zahradě

Loga oazy
Výsledky výzvy
Informace o ziskani grantu NP

Anotace projektu

Přírodní zahrada mateřské školy více využije svůj potenciál a ještě více bude součástí života školy-budeme blíže přírodě. Vytvoříme podmínky pro celoroční kvalitní environmentální, ekologickou a polytechnickou výchovu a vzdělávání - venku v zahradě. Vytvoříme inspirativní, podnětné prostředí pro řízené i neřízené činnosti, místo pro hru, učení, odpočinek, vycházející z požadavků uživatelů: dětí,učitelů,rodičů,subjektů, a také z principů programu „Učíme se venku“ a „Přínosné riziko při hře a učení“.Velký důraz je kladen na funkčnost a udržitelnost celé zahrady, na participaci a komunitní život.

Cíle projektu

Chceme využit potenciálu naší zahrady, který zahrada pro zdravý a všestranný rozvoj dětí má. V rámci denního programu MŠ je i pobyt venku, tedy nejen vně areálu MŠ, ale i na zahradě a hřišti mateřské školy. Dále se nám osvědčilo i plnění dalších částí denního programu na zahradě MŠ. Pro duševní, psychický i sociální vývoj je nejvhodnější takový prostor, který kromě tradičních herních možností umožňuje i variabilní využití pro volnou, kreativní hru a zkušenostní učení. Vytvoříme prostor s edukativním potenciálem, který bude sloužit hře, poznání, bádání i k odpočinku a současně bude naplňovat principy venkovní učebny i přírodního hřiště, herny, tak abychom dětem mohli poskytnout příležitosti k přirozenému, ale i zprostředkovanému poznávání přírody. Tím budeme od nejútlejšího věku probouzet a ukotvovat lásku a respekt k přírodě, a také uvědomování si důležitosti ochrany a obnovy přírodního bohatství – tzn. plnit náš environmentální plán. Dále také postupujeme dle programu „Učíme se venku“, do kterého jsme se letos aktivně zapojili. Také se snažíme a věříme, že realizací tohoto programu budeme mít ještě více možností pracovat s přínosným rizikem v rámci hry a učení.
Dalším cílem je maximálně využití přínosů, které může výsadba zeleně přinést, tzn. ekovýchovný a herní potenciál pro děti, schopnost zadržovat vodu na zahradě MŠ, také esteticky působit na všechny uživatele zahrady. Zeleň bude v teplém období přirozeně vytvářet stín, kterého je na současné zahradě, krom stínu od vzrostlých stromů na hranicích pozemku, minimálně. Podstatný je též edukativní přínos pro děti - plody, květy a části zeleně nám budou sloužit jako materiál pro učení i pro hru dětí. Pěstování rostlin a plodin, do kterého jsou zapojeni děti, učitelé, zaměstnanci MŠ a rodiče je součástí celého projektu. Též získáme kvalitnější a příjemnější prostředí pro vzájemné setkávání a komunitní život. Participace byla zahájena a budeme v ní pokračovat, stejně jako v šíření myšlenek ochrany životního prostředí.

Prvni brigada zamestnanciBrigda T Mobile

SPOLEN SZENKO 25092019


Co všechno na naší zahradě nově již je a bude?
Stromy:
Jabloně, hrušeň, třešně, švestka, jeřáby, javory, olše a zmarličník
Keře:
Aronie, dřín, pustoryl, vrby, tavolník, klokoč, korunatka, šeříky a kaliny
Byliny:
Traviny a jahodníky
Vláček z akátu + Schody z akátu
Podekovani za Spolecne Sazenicko

Brigada se ZS

 Jahůdky si zasadily děti ze třídy Sluníček a Koťátek samy!
 

Zamykani zahrady 2019ukonceni projektuNP vysadba

 


Podekovani Zamykani zahrady

Celkové zhodnocení a shrnutí projektu

Realizací projektu se nám podařilo naplnit naše záměry a představy - díky výsadbě zeleně zmírníme dopad vln veder (snížíme teplotu na přehřáté zahradě) a zvýšíme schopnost zadržovat vodu v zahradě. Zlepšili jsme podmínky pro realizaci projektů "Učíme se v přírodě" a "Přínosné riziko při hře a učení". Také jsme posílili a upevnili naši komunitu. Realizace byla zahájena v srpnu a probíhala do konce listopadu. Vzhledem v obrovskému množství zeleně - jsme jak nákup stromů, keřů a bylin, tak brigád - prací spojených s výsadbu i vlastní výsadbu prováděli v několika fázích.

 

Přínos projektu

Hlavní přínosem pro MŠ je zkvalitnění zázemí - vytvoření přírodního místa pro hru, učení a setkávání - Zelené oázy - a tím podmínek pro výchovně vzdělávací práci a realizaci našich projektů - ekovýchovný a herní potenciál pro děti, esteticky působit na všechny uživatele zahrady MŠ. Zeleň bude v teplém období přirozeně vytvářet stín, kterého je na současné zahradě, krom stínu od vzrostlých stromů na hranicích pozemku, minimálně, a také dojde k většímu zadržování vody na zahradě. Podstatný je též edukativní přínos pro děti - plody, květy a části zeleně nám budou sloužit jako materiál pro učení i pro hru dětí. Pěstování rostlin a plodin, do kterého jsou zapojeni děti, učitelé, zaměstnanci MŠ a rodiče je součástí celého projektu. Též získáme kvalitnější a příjemnější prostředí pro vzájemné setkávání a komunitní život. Participace byla zahájena a budeme v ní pokračovat, stejně jako v šíření myšlenek ochrany životního prostředí.