TOPlist

EKOŠKOLA

TŘETÍ SCHŮZKA  EKOTÝMU 27. 1. 2021
Ve středu proběhla schůzka ekotýmu na téma:
,,SKUPENSTVÍ VODY“

DRUHÁ SCHŮZKA EKOTÝMU 2. 12. 2020
Ve středu proběhla schůzka ekotýmu na téma:

,,ZACHYTÁVÁNÍ VODY“.


PRVNÍ SCHŮZKA EKOTÝMU 18.9.2020

V pátek se poprvé tento školní rok sešel na své schůzce Ekotým. Přizvali jsme mezi sebe nové kamarády (zejména ze třídy Hvězdiček a Žabiček).

Rodiče jsme v době „koronavirové“ radši nepozvali, ale těšíme se, že příště už nám pomohou i oni.

Ekotým se společně vyfotil a to za pomoci a asistence našeho dětského ekofotografa.

PRVNÍ SCHŮZKA EKOTÝMU 18.9.2020

Ekoskola

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy

Dne 18.9. proběhla naše první schůzka EKOTÝMU v novém školním roce. Hlavní téma bylo „Voda v zahradě“ a „Sázeníčko“.Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.
Logo ekoskola

https://eko-skolky.cz/cz

Program Ekoškola pro MŠ je v České republice otevřen pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování.

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  • Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  • Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. V neposlední řadě tak program přináší značné zviditelnění školy.

Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.
planujeme zmenu PLAKTEK maly

planujeme zmenu manual PLAKATEK

EKOŠKOLA v naší MŠ

Na začátku listopadu jsme posunuli realizaci našich VIZÍ, které postupně realizujeme od roku 2016, zase o kus dopředu. Zapojili jsme se do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola pro mateřské školy, který běží i v mateřských školách od roku 2015. Našim cílem je získat mezinárodní certifikát. Ekoškola je v současnosti jeden z největších vzdělávacích programů na světě. Jeho cíl je i po 25 letech stále stejný: Zajistit, aby mladí lidé měli sílu být změnou vedoucí k udržitelnému životu, kterou náš svět potřebuje a to pomocí zábavného, aktivního a sociálně odpovědného učení. Čeká nás spousta práce. Ale obrovskou výhodou pro nás je, že již několik let se naše škola na ekologickou a environmentální výchovu a vzdělávání orientuje.
Ekoskolka plakat 7 KROK
Certifikát o účasti v programu
Certifikat MS Mnichovice

Logo tereza vyroci

Bruslení 2019/2020

Bruslení jsme slavnostně 11.11. ukončili!
Předškoláci ukončili lekce bruslení a právem získali diplom. Ta natlučená kolena zato stála! Také bychom rádi touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří nám s organizací bruslení pomáhali!


Takto nám to šlo!

 Burza brusleni
BRUSLENI 2019 plakat
Brusleni 2019 info

Nadace Proměny Karla Komárka

CÍL PROJEKTU - čeho chceme projektem dosáhnout
Logo komarek

Využití potenciálu zahrady MŠ
Cílem projektu – rekonstrukce zahrady „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“ je zlepšení využití značného potenciálu, který zahrada pro zdravý a všestranný rozvoj dětí má. V rámci denního programu MŠ je i pobyt venku, tedy nejen vně areálu MŠ, ale i na zahradě a hřišti mateřské školy. Dále se nám osvědčilo i plnění dalších částí denního programu na zahradě MŠ. Pro duševní, psychický i sociální vývoj je nejvhodnější takový prostor, který kromě tradičních herních možností umožňuje i variabilní využití pro volnou, kreativní hru a zkušenostní učení. Proto vznikl tento projektový záměr – vytvoření prostoru, který bude mít edukativní potenciál, bude sloužit jak ke hře, k poznání, bádání i k odpočinku a současně bude naplňovat principy venkovní učebny i přírodního hřiště, herny, obytným místem, tak abychom dětem mohli poskytnout příležitosti k přirozenému, ale i zprostředkovanému poznávání přírody. Tím budeme od nejútlejšího věku probouzet a ukotvovat lásku a respekt k přírodě, a také uvědomování si důležitosti ochrany a obnovy přírodního bohatství – tzn. plnit náš environmentální plán.

Zeleň
Dalším důležitým cílem je i nová výsadba zeleně.  Cílem je maximálně využití přínosů, které může výsadba přinést. Jedná se především o ekovýchovný a herní potenciál pro děti, schopnost zadržovat vodu na zahradě MŠ, také esteticky působit na všechny uživatele zahrady. Zeleň nám vizuálně rozdělí prostor naší zahrady, a také bude v teplém období přirozeně vytvářet stín, kterého je na současné zahradě, krom stínu od vzrostlých stromů na hranicích pozemku, minimálně. Podstatný je též edukativní přínos pro děti - plody, květy a části zeleně nám budou sloužit jako materiál pro výchovu a vzdělávání, ale i pro volnou hru dětí. Pěstování rostlin a plodin, do kterého jsou zapojeni děti, učitelé, zaměstnanci MŠ a rodiče je součástí celého projektu.

Bezpečnost dětí
Nová zahrada by měla být bezpečná - jak z pohledu bezpečnosti dětí, tak z pohledu učitelů – měla by dávat pedagogům možnost permanentního přehledu a kontroly pohybu dětí a zároveň moci nechat děti volně si hrát při neřízených činnostech – lézt po svazích, vylézat na vyvýšeniny, schovávat se pod stromy a v různých úkrytech, vytvářet si domečky, tvořit vodní dílka, hrady a stavby z písku, experimentovat s vodou, kameny, pískem a různými přírodními a recyklovanými materiály, vyrábět si dle své fantazie z různých materiálu atd.

Komunitní projednávání záměru a projektu
Našim cílem bylo, aby projekt zahrady vycházel z požadavků a přání dětí, učitelů, rodičů a zřizovatele tak, aby byla nová zahrada pozitivně přijímána. Proto proběhlo několik setkání a workshopů k tomuto tématu. Výsledkem je projekt s názvem „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“Zamykani zahrady 2019NP vysadbaukonceni projektu NPKK
1 Pozvanka Ucici se sit MS Mnichovice 25042019Kameny

Proměna naší zahrady o letních prázdninách 2019

Tak je to tady! Začínáme s největší částí rekonstrukce naší zahrady to znamená s etapou č.2 v rámci projektu „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“. Poté, co jsme se na naší lednové schůzce seznámili a odsouhlasili finální podobu projektu, přistoupili jsme k její realizaci. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel Vít Míchal, byla odsouhlasena zastupitelstvem města Mnichovice Smlouva o dílo. Pro realizaci vodního díla byl vybrán zhotovitel výtvarník MgA. Michal Novotný. A to vše díky finanční podpoře 800.000,- Kč z grantu Nadace Proměny Karla Komárka a 800.00,- Kč od města Mnichovice!

Součástí Proměny naší zahrady bylo:

1.       přípravné práce, odstranění stávajících herních prvků (část z nich bylo možné znovu použít), zabezpečení stávajících dřevin

2.       vytýčení navržených terénních modelací a povrchů (MZK, betonová náměstíčka, kačírkové a pískové plochy) v koord­inaci s AD, TDI a se zadavatelem

3.       sejmutí drnu a ornice v místech plánovaných terénních modelací, hřiště pro míčové hry a vodního prvku, cest z MZK, kačírkových a pískových ploch; uložení ornice na dočasné úložiště

4.       hloubení výkopů pro navrženou síť cest z MZK vč. náměstíček z litého betonu, pískových a kačírkových ploch a pro patky navržených herních prvků a vybavení s urovnáním dna a s uložením zeminy na místa navržených terénních modelací, s hrubou modelací do navržených tvarů a se zhutněním, příprava terénu pro vodní prvek a pískoviště, rozvoz akátové kulatiny a kamenů

5.       realizace vodního prvku, okrajů pískových ploch; navezení písku do pískových ploch

6.       realizace podkladových vrstev povrchu z MZK a náměstíček z litého betonu

7.       postupné usazování stupňů z akátové kulatiny do terénních modelací; osazení konstrukcí, herních prvků a vybavení - skluzavky vč. nástupních plošin, houpačky, balanční sestavy

8.       doplnění ornice, urovnání terénu, čisté terénní úpravy vč. domodelování terénních muld

9.       navezení kačírku do kutiště; pokládka pochozí vrstvy povrchu z MZK, real­izace povrchu náměstíček z litého betonu

10.   urovnání budoucích travnatých ploch (příprava pro osev trávníkem - výsev na rovných plochách zahrady provedla MŠ svépomocí); založení trávníku na terénních modelacích položením travního koberce

11.   dokončovací práce

Proměna naší zahrady o letních prázdninách
PREZENTACE PLÁNU REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ PRO ROK 2019
+ PŘEDNÁŠKA „ČESKÉ DĚTI VENKU A VÝZNAM ŠKOLNÍCH ZAHRAD“
Nadace Proměny KK, Ing. Magdalena Smetanová z in-site ateliér zahradního designu, výtvarník Michal Novotný


 České děti venku -Reprezentativní výzkum, kde a jak děti tráví svůj čas

Pristi stanice

Na začátku října jsem z Nadace Proměny Karla Komárka dostali skvělou zprávu!

... a protože jste nám určitě moc drželi palce, s radostí Vám můžeme oznámit, že jsme v konečném výběru žadatelů o nadační podporu z Nadace Proměny Karla Komárka s naším projektem „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“ USPĚLI!

ZH GV 2017 Hodnoceni vysledekrozhodnuti SR Page 1


ZH GV 2017 Hodnoceni vysledekrozhodnuti SR Page 2

ZH GV 2017 Hodnoceni vysledekrozhodnuti SR Page 3

ZH GV 2017 2.kolo hodnoceni VysledekObhajoba Page 1
ZH GV 2017 2.kolo hodnoceni VysledekObhajoba Page 2
22.5.2018 přijede hodnotící tým z Nadace Proměny
Kde vzniknou pt zahrady


ZH GV 2017 1.kolo hodnoceni VysledekMonitoring Page 1

Název projektu: Minimální zvýšení bezpečnosti žáků a personálu školy, Mnichovice, okres Praha-východ

Název programu: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení, č.j. MŠMT-2157/2015-1

Účel dotace: Zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimálním standardem bezpečnosti, č.j. MŠMT-1981/2015-1

Lhůta použití dotace: 16.7.2015 – 31.12.2015

Celkový rozpočet projektu: 43.888 Kč

Celkový rozpočet dotace: 39.499 Kč

Specifikace: nákup bezpečnostních prvků a montážní práce neinvestičního charakteru – zabezpečení 3 vstupů do objektu MŠ instalací technického zařízení a instalace 5 video monitorů.

La Mamka


DREVENY WS

Bublinovy ws 2
Bublinovy ws

Voda vodicka 24

Voda vodicka 23
Voda lode ponorky

Mydlovy workshop1

Mydlovy workshop

La mamka

Cesta kolem sveta31. 5. 2018 - Dětský den - Cesta kolem světa
Čeká nás úžasný program, kdy se proletíme kolem celé zeměkoule.
Projdeme zkouškou odvahy s Indiány v Americe, zúčastníme se klokaních závodů v Austrálii, zatančíme si v Africe, prostě těšíme se velice!!!

La Mamka: LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Na motivy pohádky Ledové království. Anna a Elsa představily dětem kouzla s ledem a sněhem.


Ledove kralovstvi30. 1. 2018 a 31. 1. 2018 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Na motivy pohádky Ledové království. Anna a Elsa představují dětem kouzla s ledem a sněhem děti zjistí, že každý z nás je vlastně tak trochu kouzelník...
Domů si děti odnesou pracovní listy s omalovánkou.

Cesta kolem sveta1. 6. 2017 - Dětský den - Cesta kolem světa
Čeká nás úžasný program, kdy se proletíme kolem celé zeměkoule.
Projdeme zkouškou odvahy s Indiány v Americe, zúčastníme se klokaních závodů v Austrálii, zatančíme si v Africe, prostě těšíme se velice!!!
Studa nkova vi la23. 5. 2017 - Studánková víla
pokusy s vodou, ekologie, písničky...
Úžasné představení plné pokusů s naší nejdražší tekutinou - vodou.
Představením provází studánková víla, které nějaký ničema znečistil studánku.
Na scénu přichází vědkyně, která víle pomáhá s úklidem a rozveselí jí kupou zábavných pokusů...
Afrika25. 4. 2017 - Afrika
Slyšíte zvuky afrických bubínků?
Je africké jídlo "mňamka"?
Co tam asi žije za zvířátka?
Zveme Vás na putování po Africe!
Bubliny info11. 4. 2017 - Bubliny a bublinky
Co je to bublina? Je vždy kulatá?
A proč je tááák barevná? Dokážeme nabublat hada?
banan4. 4. 2017 - Banán
Čeká nás interaktivní představení na téma banán. Hraná pohádka, veselé vaření z banánu a tvoření banánové chobotnice!
ryba ms mnich 13. 3. 2017 - Zdravíčko tělíčko - ryba
Představení, které je koncipováno tak, aby děti zapojily všechny své smysly.
- krátká hraná pohádka o zlaté rybce
- jednoduchý zdravý recept, který si děti samy uvaří
- veselá výtvarná aktivita
Str edove k info 6. 3. a 8. 3. 2017 - Histori - Středověk
Čeká nás stavba středověkého hradu a jeho dobývání. Poté si uvaříme středověké jídlo.
Prostě hravou formou nahlédneme do historie!
 Staticka elektrina 28. 2. 2017 - Statická elektřina
Společně objevíme  kouzla statické elektřiny. Naučíme se ohnout vodu, motýla létat. Naše prsty se díky ní stanou kouzelnými! :-)
 Ledove kralovstvi intro 20.2. 2017 interaktivní představení - LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Na motivy pohádky Ledové království. Anna a Elsa představují dětem kouzla s ledem a sněhem děti zjistí, že každý z nás je vlastně tak trochu kouzelník...
Domů si děti odnesou pracovní listy s omalovánkou.